اسباب بازی تفنگ اسنایپر که در معده سگ هاسکی پیدا شد

نوآوری سیاسی و فرهنگی امپراتوری عثمانی نشان دهنده روندی طولانی است که می توان آن را به آغاز قرن هجدهم ردیابی کرد.

با این حال، بازتاب تحول در عرصه اجتماعی و فرهنگی در عرصه اجتماعی در زمان بسیار بیشتری قابل مشاهده است.

اسباب بازی تفنگ اسنایپر یکی از بازی های بسیار هیجان انگیز برای کودکان می باشد.

علاوه بر این، هر عنصر مدرن در زمان های مختلف توسط جامعه پذیرفته می شود، در حالی که عناصر سنتی در مواجهه با نوآوری ها برای مدت معینی به حیات خود ادامه می دهند.

به عنوان مثال، مبلمان سبک اروپایی مانند صندلی راحتی و مبل، عمدتاً صندلی، میز و کنسول که به طور نمادین فرهنگ غرب را نشان می دهد، در ربع پایانی قرن هجدهم در تعداد کمی از خانه های غیر مسلمان دیده می شود، اما پس از حدود هشتاد سال.

حداقل در خانه های مسلمانان نخبگان شروع به اجرا کردند.

در اواسط قرن نوزدهم، «الافرانگا» از یک سو و «ترکی ترکی» از سوی دیگر، تقریباً در همه زمینه‌ها به‌عنوان «بیان دو جهان متفاوت» تأثیر خود را نشان دادند.

تغییری که در زندگی روزمره و عناصر فرهنگ مادی در قرن نوزدهم مشاهده شد در بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های کودکان نیز منعکس شد.

اگرچه درک اروپایی از آموزش و اسباب بازی های عصر صنعتی از اواسط قرن نوزدهم شروع شد، اما تأثیرات آن در پایان قرن به طور کامل مشاهده شد.

اسباب بازی های عصر مدرن، ظهور واقعی آنها، II.

به لطف تحولی که در زمینه آموزش در دوران سلطنت مشروطه (1908-1918) تجربه شد، به وجود آمد.

قابل توجه است که نشریات منتشر شده در استانبول عثمانی به اهمیت بازی ها و اسباب بازی هایی که مانند پیشرفت در اروپا به آموزش کودکان کمک می کند، اشاره کردند.

نشریات ادواری دهه 1870 بر حق بازی کودکان تأکید می کنند، اما به آنها توصیه می کنند که از تعطیلات استفاده کنند، به علم بپردازند، مطالعه کنند و با بازی ها و اسباب بازی هایی که به آنها کمک می کند، بازی کنند، به جای بازی هایی مانند گردو و سرسره که در خانه انجام می شود.

محله ها و خیابان ها به خصوص فرند معتقد است که با طراوت ذهن در کودکی می توان دانش را آسانتر آموخت.

وی ضمن پذیرفتن اینکه آنها برای کودکان ضروری است، به این نکته توجه کرد که بازی هایی که به گفته وی سودی جز ضرر ندارد نباید انجام شود.